LIgje per Pronat

1) Ligji per Shitblerjen e TrojeveNë mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991″ Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të Ministrave,

KUVENDI POPULLOR

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

V E N D O S I:

Neni 1

Truall quhet e gjithë toka që ndodhet brenda vijave kufizuese të qyteteve (bashkive) pavarësisht nëse përdoret për ndërtim, kopësht……..            Shiko me Shume

 


2) Tatimi mbi kalimin e Pronsis


Ministria e Financave dhe Ministria e Drejtësisë

U D H Ë Z I M

Nr. 9, datë 26. 02. 2008

“Për tatimin e kalimit të së drejtës së pronësisë së paluajtshme”

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe në zbatim të nenit 11, të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, ministri i Financave dhe ministri i Drejtësisë

U D H Ë Z O J N Ë:

1. Kalimi i së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme, tokë dhe ndërtesë, tatohet me 10 për qind të fitimeve kapitale të realizuara. Ky paragraf nuk zbatohet në rastet e shkëmbimit të së drejtës së pronësisë mbi tokën me të drejtën e pronësisë mbi ndërtesën e ndërtuar mbi tokë. Në këtë rast tatimi i të ardhurave kryhet sipas procedurës së dhënë në nenin 20 të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar…… Shiko me Shume